Ogłoszenia

Zarząd

Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dęblinie

ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 3, 08-530 Dęblin

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz.U. z 2013r., poz. 216) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

 ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji serii A

Spółki Akcyjnej Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie

o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

  1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 20 stycznia w siedzibie Spółki, pokój nr 9 w godzinach od 9.00 do 14.00.

  2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.

  3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce (pokój nr 9 i 14 lub na stronie internetowej www.wzinz.com.pl).

  4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu
    o nabyciu spadku
    lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce pod nr telefonu (81)8801507 lub (81)8801558.

  5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 09.12.2016 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełnianych warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

 

Dla usprawnienia procesu obsługi uprawnionych procedura podpisywania umów będzie się odbywała w podanych terminach według harmonogramu:

 

L.p.

Nazwiska zaczynające się na:

Terminy podpisywania umowy

1

A,B,C

20.01.2015 – 23.01.2015

2

D,E,F,G,H,I,J

26.01.2015 – 30.01.2015

3

K,L,Ł

02.02.2015 – 06.02.2015

4

M,N,O,P

09.02.2015 – 13.02.2015

5

R,S,Ś,T,U

16.02.2015 – 20.02.2015

6

W,Z,Ż,Ź

23.02.2015 – 27.02.2015

 

 

Umowy można również podpisywać poza harmonogramem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dokumenty do pobrania:

1. Pełnomocnictwo osoby uprawnionej.

2. Pełnomocnictwo spadkobiercy.