Ogłoszenia

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2018 r. na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za rok obrotowy 2017.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia
w siedzibie Spółki, w Sekretariacie, od 30.05.2018 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 12.06.2018 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych
z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558, 88-01-501.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 4:
„4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie § 38 ust. 4:
„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39 powołuje Walne Zgromadzenie.”

2) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust 8:
„Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

Proponowane brzmienie § 38 ust. 8:
„Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1), 2) oraz 7) oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

3) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 10:
„10. Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.”

Proponowana zmiana polega na uchyleniu § 38 ust. 10.

1. Podstawowe obowiązki

 • Konserwacja komputerów klasy PC
 • Prowadzenie helpdesk dla użytkowników
 • Nadzór nad projektami dotyczącymi infrastruktury informatycznej
 • Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego działania, oraz bezpieczeństwa sieci informatycznej, administracja serwerowymi systemami Windows, oraz Linux
 • Administracja stroną internetową
 • Administracja systemem ERP
 • Administracja serwerem pocztowym, www i plików
 • Konfiguracja urządzeń sieciowych

2. Wymagania

 • Znajomość budowy, oraz umiejętność konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy sprzętu komputerowego
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows 7/10, Windows Server 2008 R2, oraz Linux Ubuntu
 • Praktyczna znajomość Libreoffice, oraz Office 365 (Office 365 także od strony administracyjnej)
 • Znajomość języka skryptowego Bash
 • Umiejętność administracji siecią LAN, serwerem pocztowym (Exim/Dovecot), serwerem www (Apache), serwerem plików Samba, oraz LTSP
 • Znajomość rozwiązań sporządzania kopii bezpieczeństwa
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej
 • Wykształcenie kierunkowe lub równorzędne minimum średnie z doświadczeniem 5 lat pracy lub wyższe z doświadczeniem minimum 3 lata pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

3. Mile widziane

 • Doświadczenie z systemami klasy ERP
 • Znajomość PHP oraz JavaScript
 • Znajomość JasperReports, CrystalReports

4. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

5. Kontakt:

 • Dział kadr: osobiście lub telefonicznie 81 880 15 07
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

Wymagania:

 • Znajomość rysunku technicznego
 • Uprawnienia spawalnicze: metoda 135 lub inne
 • Ewentualnie umiejętność spawania i deklaracja podjęcia się szkolenia w tym zawodzie prowadząca do nabycia uprawnień spawalniczych
 • Samodzielność planowania i organizacji pracy własnej
 • Mile widziane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Firma zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wstępnych testów kwalifikacyjnych teoretycznych i praktycznych.

Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Kontakt:

 • Dział Kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 07
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

Podstawowe obowiązki:

 • Rozliczanie kosztów produkcji podstawowej i pomocniczej
 • Kontrola merytoryczna i formalna dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących produkcji
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów magazynowych dotyczących
 • Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych oraz raportowanie ich wykonania
  produkcji
 • Opracowywanie analiz ekonomiczno - finansowych
 • Przygotowywanie zestawień rentowności wyrobów i usług
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
 • Dokonywanie rozliczeń kontraktów oraz bieżąca analiza ich opłacalności
 • Tworzenie budżetów przedsiębiorstwa Spółki oraz analiza ich realizacji i odchyleń
 • Sporządzanie analiz problemowych działalności na potrzeby zarządu lub innych komórek organizacyjnych
 • Współpraca z innymi pionami i komórkami organizacyjnymi przy prowadzeniu bazy danych, analiz i opracowań

Wymagania:

 • Wykształcenie: Wyższe ekonomiczne (rachunkowość i finanse przedsiębiorstw)
 • Minimum 5 letni okres stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy
 • Dobra znajomość obsługi komputera: Word, Excel, programy księgowe

Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 01
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

TECHNOLOG-KONSTRUKTOR

1. Zakres obowiązków

 

 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Kosztorysowanie konstrukcji spawanych
 • Nadzór nad wyposażeniem technicznym i pomiarowym
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Nadzór nad realizacją produkcji zgodnie z dokumentacją technologiczno-konstrukcyjną

2. Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym
 • Doświadczenie na stanowisku technologa - mile widziane
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 • Wiedza z zakresu technologii materiałowej, konstrukcji i inżynierii
 • Znajomość programów AutoCad, Solid Works
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie

3. Oferujemy

 • Pracę w stabilnej firmie z tradycjami
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne warunki wynagradzania
 • Możliwość nawiązania długotrwałej współpracy
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pracę w przyjaznej atmosferze