Ogłoszenia

1. Podstawowe obowiązki:

 • Wykonywanie i przestrzeganie obowiązków Kierownika sekcji reklamacji i serwisu,
 • Przestrzeganie w działalności służbowej obowiązujących regulaminów, instrukcji i przepisów prawa,
 • Analizowanie zgłoszeń reklamacyjnych oraz propozycja ich rozpatrzenia i wykonania,
 • Organizowanie i nadzorowanie pracy serwisu,
 • Sporządzanie dokumentów zapotrzebowania i rozchodu dotyczących zgłoszeń reklamacyjnych,
 • Prawidłowe i terminowe rozliczanie kart drogowych oraz ich archiwizacja,
 • Sporządzanie notatek służbowych z przebiegu naprawy reklamacyjnej oraz precyzyjna ewidencja zużytych części zamiennych i materiałów,
 • Rozliczanie czasu pracy członków grupy serwisowej,
 • Wykonywanie doraźnych zadań transportowych oraz innych zadań zleconych przez przełożonych.

2. Wymagania:

 • Wykształcenie:
  • Średnie techniczne,
 • Znajomość mechaniki pojazdów samochodowych,
 • Znajomość obsługi programów pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Dyspozycyjność.

3. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

4. Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 07 – codziennie w godz. 7-15,
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

1. Podstawowe obowiązki:

 • Wykonywanie i przestrzeganie obowiązków specjalisty ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
 • Przestrzeganie w działalności służbowej obowiązujących regulaminów, instrukcji i przepisów prawa,
 • Analizowanie i nadzór nad dokumentami dotyczącymi ZSZJ i proponowanie przełożonemu ich zmian,
 • Przeprowadzanie i nadzorowanie audytów wewnętrznych,
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących Działu Jakości,
 • Prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z zadań,
 • Znajomość ISO 9001 oraz AOAP 2110,
 • Przygotowywanie dokumentów handlowych oraz ich terminowe rozliczanie.

2. Wymagania:

 • Wykształcenie:
  • Wyższe
 • Znajomość obsługi programów pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Dyspozycyjność.

3. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

4. Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 07 – codziennie w godz. 7-15,
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

1. Podstawowe obowiązki:

 • Planowanie, nadzór i koordynacja transportu wewnętrznego i zewnętrznego,
 • Zarządzanie dostępnymi środkami transportu,
 • Negocjowanie umów z dostawcami środków transportu i usług transportowych,
 • Kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów,
 • Określanie i nadzorowanie stosowania procedur operacyjnych i administracyjnych,
 • Organizowanie i harmonogramowanie terminów przewozów – sprzętu, materiałów, wyrobów, półproduktów,
 • Praca z platformami sprzedażowo – zakupowymi w zakresie transportu i ich nadzór,
 • Rejestrowanie oraz archiwizowanie dokumentów sekcji transportu,
 • Przestrzeganie terminowego opracowania, realizacji, rozliczania dokumentów dotyczących transportu,
 • Rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami - prowadzenie ewidencji wyjazdów, czasu pracy kierowców, rozliczanie kart drogowych,
 • Utrzymywanie sprawności sprzętu transportowego oraz przestrzeganie wymogów eksploatacyjnych,
 • Analiza przejazdów oraz zużycia paliwa w wykorzystywanych środkach transportu,
 • Nadzór nad podległymi pracownikami.

2. Wymagania:

 • Wykształcenie średnie i doświadczenie 7 lat pracy lub wykształcenie wyższe i doświadczenie minimum 3 lata pracy na takim samym lub zbliżonym stanowisku pracy,
 • Znajomość obsługi programów magazynowych oraz pakietu MS Office,
 • Umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz negocjacji z dostawcami,
 • Prawo jazdy kat. B.

3. Mile widziane:

 • Wykształcenie kierunkowe.

4. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

5. Kontakt:

 • Dział Kadr: osobiście lub telefonicznie 81 880 15 07
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

1. Podstawowe obowiązki:

 • Poszukiwanie dogodnych warunków i źródeł zakupu surowców, materiałów, części zamiennych, podzespołów oraz wyposażenia technicznego,
 • Bieżąca analiza potrzeb i stanu zapasów magazynowych,
 • Opracowywanie specyfikacji ilościowych i jakościowych zamawianych produktów,
 • Analiza rynku krajowego i zagranicznego, określanie kosztów, terminów dostaw,
 • Ustalanie harmonogramów dostaw, nadzór nad terminowością i jakością dostaw,
 • Negocjowanie umów i harmonogramów dostaw z kontrahentami,
 • Kontrolowanie wydatków oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów,
 • Przygotowywanie dokumentów handlowych oraz ich terminowe rozliczanie.

2. Wymagania:

 • Wykształcenie: średnie,
 • Minimum 2 letni okres stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,
 • Dobra znajomość obsługi komputera: MS Office,
 • Umiejętność analizy dokumentacji technicznej,
 • Umiejętność planowania realizacji projektów oraz ich rozliczania,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Niekaralność, ze względu na konieczność posiadania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy.

3. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 07
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

Podstawowe obowiązki:

 • Rozliczanie kosztów produkcji podstawowej i pomocniczej
 • Kontrola merytoryczna i formalna dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących produkcji
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów magazynowych dotyczących
 • Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych oraz raportowanie ich wykonania
  produkcji
 • Opracowywanie analiz ekonomiczno - finansowych
 • Przygotowywanie zestawień rentowności wyrobów i usług
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
 • Dokonywanie rozliczeń kontraktów oraz bieżąca analiza ich opłacalności
 • Tworzenie budżetów przedsiębiorstwa Spółki oraz analiza ich realizacji i odchyleń
 • Sporządzanie analiz problemowych działalności na potrzeby zarządu lub innych komórek organizacyjnych
 • Współpraca z innymi pionami i komórkami organizacyjnymi przy prowadzeniu bazy danych, analiz i opracowań

Wymagania:

 • Wykształcenie: Wyższe ekonomiczne (rachunkowość i finanse przedsiębiorstw)
 • Minimum 5 letni okres stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy
 • Dobra znajomość obsługi komputera: Word, Excel, programy księgowe

Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 01
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dęblinie przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3; 08-530 DĘBLIN
ogłasza nieograniczony ustny przetarg (licytację) na sprzedaż narzędzi fabrycznie nowych
oraz używanych zalegających na stanie narzędziowni wg zamieszczonej tabeli.

           Oferta obejmuje całość wymienionych narzędzi wg tabeli (załącznik nr 1)
1.- łączna cena wywoławcza wynosi 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100);
2.- wadium wynosi 3 000,00 zł (słownie złotych : trzy tysiące 00/100);

Przetarg odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3, sala konferencyjna (I piętro) w dniu 18.06.2019 r. o godzinie 12.00.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy wpłacą wadium w ustalonej wysokości na konto Spółki nr 94 1240 2412 1111 0000 3628 5055 w banku PEKAO S.A. I O/Puławy do dnia 17.06.2019 r. do godz. 14.00 - tytuł przelewu „Narzędzia”. Za moment zapłaty uznaje się moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy WZI S.A. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu i jest równoznaczny z zapoznaniem się z warunkami przetargu i ze stanem przedmiotu przetargu. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć także w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.
 2. Wadium wpłacone przez Oferenta zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż po upływie 3 dni roboczych) po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od nabycia przedmiotu przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 3. Nabywcą narzędzi zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę. Zakupione narzędzia zostaną wydane nabywcy po zapłaceniu ceny sprzedaży oraz wystawieniu faktury w ciągu 7 dni.
 4. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. Postąpienie ustalono w wysokości 1 000,00 zł.
 5. Cena sprzedaży narzędzi jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym,do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz .710).
 6. Cenę sprzedaży należy uiścić jednorazowo przed wydaniem przedmiotu przetargu na konto Spółki nr 94 1240 2412 1111 0000 3628 5055 w banku PEKAO S.A. I O/Puławy, tytuł przelewu „Dopłata – narzędzia”.
 7. Oględzin wystawionych w przetargu narzędzi można dokonać w siedzibie Spółki po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, najpóźniej do dnia 14.06.2019r. Osobą do kontaktu w sprawie oględzin jest Pan Andrzej Zdunek tel.: 81/880-15-50 lub 605-908- 449, 604-291-673
 8. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dęblinie nie udziela gwarancji i rękojmi oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte narzędzi będących przedmiotem postępowania.
 9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu oraz zmiany jego warunków bez podania przyczyn. Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone : strona internetowa WZInż S.A, portale aukcyjne sprzedajemy.pl oraz olx .

 Załącznik nr 1

1. Podstawowe obowiązki
• Konserwacja komputerów klasy PC
• Prowadzenie helpdesk dla użytkowników
• Nadzór nad projektami dotyczącymi infrastruktury informatycznej
• Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego działania, oraz bezpieczeństwa sieci informatycznej, administracja serwerowymi systemami Windows, oraz Linux
• Administracja stroną internetową
• Administracja systemem ERP
• Administracja serwerem pocztowym, www i plików
• Konfiguracja urządzeń sieciowych

2. Wymagania:
• Znajomość budowy, oraz umiejętność konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy sprzętu komputerowego
• Znajomość systemów operacyjnych Windows 7/10, Windows Server 2008 R2, oraz Linux Ubuntu
• Praktyczna znajomość Libreoffice, oraz Office 365 (Office 365 także od strony administracyjnej)
• Znajomość języka skryptowego Bash
• Umiejętność administracji siecią LAN, serwerem pocztowym (Exim/Dovecot), serwerem www (Apache), serwerem plików Samba, oraz LTSP
• Znajomość rozwiązań sporządzania kopii bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej
• Wykształcenie kierunkowe lub równorzędne minimum średnie z doświadczeniem 5 lat pracy lub wyższe z doświadczeniem minimum 3 lata pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

3. Mile widziane:
• Doświadczenie z systemami klasy ERP
• Znajomość PHP oraz JavaScript
• Znajomość JasperReports, CrystalReports

 

4. Rodzaj umowy:
• Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy


5. Kontakt:
• Dział Kadr: osobiście lub telefonicznie 81 880 15 07
• E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl