Ogłoszenia

1. Podstawowe obowiązki:

 • Planowanie, nadzór i koordynacja transportu wewnętrznego i zewnętrznego,
 • Zarządzanie dostępnymi środkami transportu,
 • Negocjowanie umów z dostawcami środków transportu i usług transportowych,
 • Kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów,
 • Określanie i nadzorowanie stosowania procedur operacyjnych i administracyjnych,
 • Organizowanie i harmonogramowanie terminów przewozów – sprzętu, materiałów, wyrobów, półproduktów,
 • Praca z platformami sprzedażowo – zakupowymi w zakresie transportu i ich nadzór,
 • Rejestrowanie oraz archiwizowanie dokumentów sekcji transportu,
 • Przestrzeganie terminowego opracowania, realizacji, rozliczania dokumentów dotyczących transportu,
 • Rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami - prowadzenie ewidencji wyjazdów, czasu pracy kierowców, rozliczanie kart drogowych,
 • Utrzymywanie sprawności sprzętu transportowego oraz przestrzeganie wymogów eksploatacyjnych,
 • Analiza przejazdów oraz zużycia paliwa w wykorzystywanych środkach transportu,
 • Nadzór nad podległymi pracownikami.

2. Wymagania:

 • Wykształcenie średnie i doświadczenie 7 lat pracy lub wykształcenie wyższe i doświadczenie minimum 3 lata pracy na takim samym lub zbliżonym stanowisku pracy,
 • Znajomość obsługi programów magazynowych oraz pakietu MS Office,
 • Umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz negocjacji z dostawcami,
 • Prawo jazdy kat. B.

3. Mile widziane:

 • Wykształcenie kierunkowe.

4. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

5. Kontakt:

 • Dział Kadr: osobiście lub telefonicznie 81 880 15 07
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

1. Podstawowe obowiązki:

 • Poszukiwanie dogodnych warunków i źródeł zakupu surowców, materiałów, części zamiennych, podzespołów oraz wyposażenia technicznego,
 • Bieżąca analiza potrzeb i stanu zapasów magazynowych,
 • Opracowywanie specyfikacji ilościowych i jakościowych zamawianych produktów,
 • Analiza rynku krajowego i zagranicznego, określanie kosztów, terminów dostaw,
 • Ustalanie harmonogramów dostaw, nadzór nad terminowością i jakością dostaw,
 • Negocjowanie umów i harmonogramów dostaw z kontrahentami,
 • Kontrolowanie wydatków oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów,
 • Przygotowywanie dokumentów handlowych oraz ich terminowe rozliczanie.

2. Wymagania:

 • Wykształcenie: średnie,
 • Minimum 2 letni okres stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,
 • Dobra znajomość obsługi komputera: MS Office,
 • Umiejętność analizy dokumentacji technicznej,
 • Umiejętność planowania realizacji projektów oraz ich rozliczania,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Niekaralność, ze względu na konieczność posiadania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy.

3. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 07
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

Podstawowe obowiązki:

 • Rozliczanie kosztów produkcji podstawowej i pomocniczej
 • Kontrola merytoryczna i formalna dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących produkcji
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów magazynowych dotyczących
 • Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych oraz raportowanie ich wykonania
  produkcji
 • Opracowywanie analiz ekonomiczno - finansowych
 • Przygotowywanie zestawień rentowności wyrobów i usług
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
 • Dokonywanie rozliczeń kontraktów oraz bieżąca analiza ich opłacalności
 • Tworzenie budżetów przedsiębiorstwa Spółki oraz analiza ich realizacji i odchyleń
 • Sporządzanie analiz problemowych działalności na potrzeby zarządu lub innych komórek organizacyjnych
 • Współpraca z innymi pionami i komórkami organizacyjnymi przy prowadzeniu bazy danych, analiz i opracowań

Wymagania:

 • Wykształcenie: Wyższe ekonomiczne (rachunkowość i finanse przedsiębiorstw)
 • Minimum 5 letni okres stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy
 • Dobra znajomość obsługi komputera: Word, Excel, programy księgowe

Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 01
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dęblinie przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3; 08-530 DĘBLIN
ogłasza nieograniczony ustny przetarg (licytację) na sprzedaż narzędzi fabrycznie nowych
oraz używanych zalegających na stanie narzędziowni wg zamieszczonej tabeli.

           Oferta obejmuje całość wymienionych narzędzi wg tabeli (załącznik nr 1)
1.- łączna cena wywoławcza wynosi 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100);
2.- wadium wynosi 3 000,00 zł (słownie złotych : trzy tysiące 00/100);

Przetarg odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3, sala konferencyjna (I piętro) w dniu 18.06.2019 r. o godzinie 12.00.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy wpłacą wadium w ustalonej wysokości na konto Spółki nr 94 1240 2412 1111 0000 3628 5055 w banku PEKAO S.A. I O/Puławy do dnia 17.06.2019 r. do godz. 14.00 - tytuł przelewu „Narzędzia”. Za moment zapłaty uznaje się moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy WZI S.A. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu i jest równoznaczny z zapoznaniem się z warunkami przetargu i ze stanem przedmiotu przetargu. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć także w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.
 2. Wadium wpłacone przez Oferenta zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż po upływie 3 dni roboczych) po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od nabycia przedmiotu przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 3. Nabywcą narzędzi zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę. Zakupione narzędzia zostaną wydane nabywcy po zapłaceniu ceny sprzedaży oraz wystawieniu faktury w ciągu 7 dni.
 4. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. Postąpienie ustalono w wysokości 1 000,00 zł.
 5. Cena sprzedaży narzędzi jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym,do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz .710).
 6. Cenę sprzedaży należy uiścić jednorazowo przed wydaniem przedmiotu przetargu na konto Spółki nr 94 1240 2412 1111 0000 3628 5055 w banku PEKAO S.A. I O/Puławy, tytuł przelewu „Dopłata – narzędzia”.
 7. Oględzin wystawionych w przetargu narzędzi można dokonać w siedzibie Spółki po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, najpóźniej do dnia 14.06.2019r. Osobą do kontaktu w sprawie oględzin jest Pan Andrzej Zdunek tel.: 81/880-15-50 lub 605-908- 449, 604-291-673
 8. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dęblinie nie udziela gwarancji i rękojmi oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte narzędzi będących przedmiotem postępowania.
 9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu oraz zmiany jego warunków bez podania przyczyn. Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone : strona internetowa WZInż S.A, portale aukcyjne sprzedajemy.pl oraz olx .

 Załącznik nr 1

1. Podstawowe obowiązki
• Konserwacja komputerów klasy PC
• Prowadzenie helpdesk dla użytkowników
• Nadzór nad projektami dotyczącymi infrastruktury informatycznej
• Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego działania, oraz bezpieczeństwa sieci informatycznej, administracja serwerowymi systemami Windows, oraz Linux
• Administracja stroną internetową
• Administracja systemem ERP
• Administracja serwerem pocztowym, www i plików
• Konfiguracja urządzeń sieciowych

2. Wymagania:
• Znajomość budowy, oraz umiejętność konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy sprzętu komputerowego
• Znajomość systemów operacyjnych Windows 7/10, Windows Server 2008 R2, oraz Linux Ubuntu
• Praktyczna znajomość Libreoffice, oraz Office 365 (Office 365 także od strony administracyjnej)
• Znajomość języka skryptowego Bash
• Umiejętność administracji siecią LAN, serwerem pocztowym (Exim/Dovecot), serwerem www (Apache), serwerem plików Samba, oraz LTSP
• Znajomość rozwiązań sporządzania kopii bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej
• Wykształcenie kierunkowe lub równorzędne minimum średnie z doświadczeniem 5 lat pracy lub wyższe z doświadczeniem minimum 3 lata pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

3. Mile widziane:
• Doświadczenie z systemami klasy ERP
• Znajomość PHP oraz JavaScript
• Znajomość JasperReports, CrystalReports

 

4. Rodzaj umowy:
• Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy


5. Kontakt:
• Dział Kadr: osobiście lub telefonicznie 81 880 15 07
• E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2018 r. na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za rok obrotowy 2017.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia
w siedzibie Spółki, w Sekretariacie, od 30.05.2018 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 12.06.2018 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych
z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558, 88-01-501.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 4:
„4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie § 38 ust. 4:
„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39 powołuje Walne Zgromadzenie.”

2) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust 8:
„Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

Proponowane brzmienie § 38 ust. 8:
„Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1), 2) oraz 7) oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

3) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 10:
„10. Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.”

Proponowana zmiana polega na uchyleniu § 38 ust. 10.

Na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. zwołane na dzień 27 listopada 2017 roku, uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 11 grudnia 2017 roku do godziny 11:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.