Ogłoszenia

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. ogłaszają nabór na stanowisko Specjalista ds. jakości-metrolog.

Ogólny zakres obowiązków:

Główny zadaniem pracownika zatrudnionego na tym stanowisku jest nadzorowanie oraz usprawnianie systemu pomiarowego stosowanego w firmie poprzez:

 • zarządzanie systemem legalizacji, kalibracji i sprawdzania przyrządów pomiarowych;
 • kontrolę procesu i produktu za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi;
 •  szkolenie pracowników z zakresu poprawnego użytkowania narzędzi pomiarowych;
 • nadzorowanie dokumentacji jakościowej na podległym obszarze i zarządzanie izbą pomiarową.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Znajomość sposobów legalizacji, kalibracji i sprawdzania przyrządów pomiarowych. Posiadanie uprawnień w zakresie sprawdzania przyrządów pomiarowych;
 • Dobre umiejętności organizacyjne;
 • Bardzo dobra znajomość MS Office.

 Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w renomowanej firmie z branży motoryzacyjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 • Udział w międzynarodowych projektach;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i udział w szkoleniach.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, docelowo na czas nieokreślony. Wynagrodzenie miesięczne brutto od 2 do 4 tysięcy złotych.

Nr tel. kontaktowego: (81) 880 15 46  lub (81) 880 15 07

Informacja dla akcjonariuszy mniejszościowych Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A.

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że dnia 07.07.2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie, w porządku którego znajdował się punkt dotyczący zmian treści Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 16 z dnia 07.07.2016 roku dokonało zmian w treści Statutu Spółki, dotyczących rozporządzania akcjami (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem), w poniższym brzmieniu:

„Po §15 dodaje się §151  o następującym brzmieniu:

 1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki.
 2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie za wskazaniem nabywcy.
 3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
 4. Wykonanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.
 5. Postanowienia ust. 1 – 4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.”
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.

ogłaszają nabór na stanowisko Kierownik kontraktu.

Ogólny zakres obowiązków:

 • Koordynowanie i kontrolowanie realizacji kontraktu;
 • Stała współpraca z Klientem;
 • Ustalenie organizacji wewnętrznej realizacji kontraktu;
 • Przygotowanie podziału zadań związanych z kontraktem, koordynacja przygotowania harmonogramu realizacji kontraktu i nadzór nad jego realizacją;
 • Analiza ryzyka;
 • Koordynowanie rozliczeń z Klientem;
 • Opracowywanie analiz i raportów, bieżące raportowanie stanu realizacji kontraktu;
Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ścisłe);
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami/kontraktami;
 • Znajomość obsługi pakietów biurowych;
 • Umiejętność zarządzania zespołami;
 • Zaangażowanie w pracę i realizowane projekty;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Znajomość języka angielskiego (preferowana).

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, docelowo na czas nieokreślony.

Wynagrodzenie: od 4 000 zł

Nr tel. Kontaktowego: (81) 880 15 41 lub (81) 880 15 07

Zarząd

Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dęblinie

ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 3, 08-530 Dęblin

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz.U. z 2013r., poz. 216) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

 ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji serii A

Spółki Akcyjnej Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie

o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

 1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 20 stycznia w siedzibie Spółki, pokój nr 9 w godzinach od 9.00 do 14.00.

 2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.

 3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce (pokój nr 9 i 14 lub na stronie internetowej www.wzinz.com.pl).

 4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu
  o nabyciu spadku
  lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce pod nr telefonu (81)8801507 lub (81)8801558.

 5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 09.12.2016 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełnianych warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

 

Dla usprawnienia procesu obsługi uprawnionych procedura podpisywania umów będzie się odbywała w podanych terminach według harmonogramu:

 

L.p.

Nazwiska zaczynające się na:

Terminy podpisywania umowy

1

A,B,C

20.01.2015 – 23.01.2015

2

D,E,F,G,H,I,J

26.01.2015 – 30.01.2015

3

K,L,Ł

02.02.2015 – 06.02.2015

4

M,N,O,P

09.02.2015 – 13.02.2015

5

R,S,Ś,T,U

16.02.2015 – 20.02.2015

6

W,Z,Ż,Ź

23.02.2015 – 27.02.2015

 

 

Umowy można również podpisywać poza harmonogramem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dokumenty do pobrania:

1. Pełnomocnictwo osoby uprawnionej.

2. Pełnomocnictwo spadkobiercy.