Ogłoszenia

1. Wykonywanie operacji oczyszczania powierzchni metalowych, elementów maszyn, podzespołów lub urządzeń metodą śrutowania lub piaskowania w procesie przygotowania do lakierowania.

2. Wymagania:

 • ewentualne uprawnienia lub umiejętność obróbki ścierno – strumieniowej oraz deklaracja podjęcia się szkolenia w tym zawodzie prowadząca do nabycia uprawnień
 • samodzielność planowania i organizacji pracy własnej
 • mile widziane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku
 • mile widziana znajomość rysunku technicznego
 • brak wymagań dotyczących wykształcenia

3. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

4. Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 01
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

wraz z przesłanymi dokumentami aplikacyjnymi prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnej z przepisami ustawy o RODO z dn. 25.05.2018r.

1. Wymagania:

 • znajomość rysunku technicznego
 • uprawnienia spawalnicze : metoda 135 lub inne
 • ewentualnie umiejętność spawania i deklaracja podjęcia się szkolenia w tym zawodzie prowadząca do nabycia uprawnień spawalniczych
 • samodzielność planowania i organizacji pracy własnej
 • mile widziane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Firma zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wstępnych testów kwalifikacyjnych teoretycznych i praktycznych.

2. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

3. Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 01
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

wraz z przesłanymi dokumentami aplikacyjnymi prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnej z przepisami ustawy o RODO z dn. 25.05.2018r.

1. Wykonywanie operacji ślusarskich remontowanego lub produkowanego sprzętu na podstawie dokumentacji technicznej, instrukcji stanowiskowych oraz technologii zakładowej.

2. Wymagania:

 • znajomość rysunku technicznego
 • wykształcenie zawodowe
 • umiejętność wykonywania prac ślusarskich
 • samodzielność planowania i organizacji pracy własnej
 • mile widziane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku

3. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

4. Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 01
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

wraz z przesłanymi dokumentami aplikacyjnymi prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnej z przepisami ustawy o RODO z dn. 25.05.2018r.

1. Zakres obowiązków:

 • tworzenie dokumentacji technicznej,
 • kosztorysowanie konstrukcji spawanych,
 • nadzór nad wyposażeniem technicznym i pomiarowym,
 • optymalizacja procesów produkcyjnych,
 • nadzór nad realizacją produkcji zgodnie z dokumentacją technologiczno-konstrukcyjną,

2. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym,
 • doświadczenie na stanowisku technologa - mile widziane,
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • wiedza z zakresu technologii materiałowej, konstrukcji i inżynierii,
 • znajomość programów AutoCad, Solid Works,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie.

3. Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie z tradycyjnymi,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne warunki wynagradzania,
 • możliwość nawiązania długotrwałej współpracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • pracę w przyjaznej atmosferze

4. Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 01
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

wraz z przesłanymi dokumentami aplikacyjnymi prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnej z przepisami ustawy o RODO z dn. 25.05.2018r.

1. Zakres obowiązków:

 • tworzenie dokumentacji technicznej - w tym projektowanie konstrukcji, opracowywanie rysunków technicznych i dokumentacji technicznej (konstrukcyjnej, produkcyjnej oraz użytkowania)
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych dla projektowanych procesów technologicznych,
 • nadzór nad procesami wytwarzania i napraw komponentów elektrycznych i elektronicznych pojazdów,
 • techniczne wsparcie działów produkcji i serwisu oraz zakupów i sprzedaży w zakresie elektrycznych / elektronicznych rozwiązań konstrukcyjnych,
 • nadzór nad wyposażeniem technicznym i pomiarowym,
 • nadzór nad realizacją produkcji zgodnie z dokumentacją technologiczno-konstrukcyjną,
 • optymalizacja procesów produkcyjnych

2. Wymagania:

 • absolwenci lub studenci ostatniego roku studiów technicznych (preferowane kierunki: elektryczny, elektronika, elektrotechniczny, automatyka),
 • praktyczne umiejętności projektowania i konstruowania okablowania i instalacji elektrycznych i elektronicznych dla pojazdów,
 • dobra znajomość rysunku technicznego,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 • wiedza z zakresu technologii materiałowej, konstrukcji i inżynierii,
 • znajomość programów wspomagających procesy projektowania,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie.

3. Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie z tradycyjnymi,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne warunki wynagradzania,
 • możliwość nawiązania długotrwałej współpracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • pracę w przyjaznej atmosferze

4. Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 01
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

wraz z przesłanymi dokumentami aplikacyjnymi prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnej z przepisami ustawy o RODO z dn. 25.05.2018r.

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000294345, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 08.02.2019 r. na godzinę 11.00 ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 27 listopada 2017 roku o wyrażeniu zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ.
 6. Uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 27 listopada 2017 roku o wyrażeniu zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, od 31.01.2019 roku, w godzinach od 10.00 do 14.00. Począwszy od 31.01.2019 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

 1. Skreślenie w § 6 ust. 5 oraz ust. 6.
 2. W § 6 po ust. 4 dodaje się ustępy oznaczone numerami od 5 do 13 o następującej treści:

„5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.

6. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.

7. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.

8. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.

9. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

11. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.

12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.

13. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.”

III. W § 55 po ust. 6 dodaje się ustęp 7 o następującej treści:

„7. Dodatkowo, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki;

2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez spółkę jako członka Grupy PGZ.”

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2018 r. na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za rok obrotowy 2017.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia
w siedzibie Spółki, w Sekretariacie, od 30.05.2018 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 12.06.2018 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych
z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558, 88-01-501.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 4:
„4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie § 38 ust. 4:
„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39 powołuje Walne Zgromadzenie.”

2) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust 8:
„Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

Proponowane brzmienie § 38 ust. 8:
„Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1), 2) oraz 7) oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

3) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 10:
„10. Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.”

Proponowana zmiana polega na uchyleniu § 38 ust. 10.