Ogłoszenia

Podstawowe obowiązki:

 • Rozliczanie kosztów produkcji podstawowej i pomocniczej
 • Kontrola merytoryczna i formalna dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących produkcji
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów magazynowych dotyczących
 • Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych oraz raportowanie ich wykonania
  produkcji
 • Opracowywanie analiz ekonomiczno - finansowych
 • Przygotowywanie zestawień rentowności wyrobów i usług
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
 • Dokonywanie rozliczeń kontraktów oraz bieżąca analiza ich opłacalności
 • Tworzenie budżetów przedsiębiorstwa Spółki oraz analiza ich realizacji i odchyleń
 • Sporządzanie analiz problemowych działalności na potrzeby zarządu lub innych komórek organizacyjnych
 • Współpraca z innymi pionami i komórkami organizacyjnymi przy prowadzeniu bazy danych, analiz i opracowań

Wymagania:

 • Wykształcenie: Wyższe ekonomiczne (rachunkowość i finanse przedsiębiorstw)
 • Minimum 5 letni okres stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy
 • Dobra znajomość obsługi komputera: Word, Excel, programy księgowe

Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 01
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dęblinie przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3; 08-530 DĘBLIN
ogłasza nieograniczony ustny przetarg (licytację) na sprzedaż narzędzi fabrycznie nowych
oraz używanych zalegających na stanie narzędziowni wg zamieszczonej tabeli.

           Oferta obejmuje całość wymienionych narzędzi wg tabeli (załącznik nr 1)
1.- łączna cena wywoławcza wynosi 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100);
2.- wadium wynosi 3 000,00 zł (słownie złotych : trzy tysiące 00/100);

Przetarg odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3, sala konferencyjna (I piętro) w dniu 18.06.2019 r. o godzinie 12.00.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy wpłacą wadium w ustalonej wysokości na konto Spółki nr 94 1240 2412 1111 0000 3628 5055 w banku PEKAO S.A. I O/Puławy do dnia 17.06.2019 r. do godz. 14.00 - tytuł przelewu „Narzędzia”. Za moment zapłaty uznaje się moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy WZI S.A. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu i jest równoznaczny z zapoznaniem się z warunkami przetargu i ze stanem przedmiotu przetargu. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć także w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.
 2. Wadium wpłacone przez Oferenta zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż po upływie 3 dni roboczych) po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od nabycia przedmiotu przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 3. Nabywcą narzędzi zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę. Zakupione narzędzia zostaną wydane nabywcy po zapłaceniu ceny sprzedaży oraz wystawieniu faktury w ciągu 7 dni.
 4. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. Postąpienie ustalono w wysokości 1 000,00 zł.
 5. Cena sprzedaży narzędzi jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym,do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz .710).
 6. Cenę sprzedaży należy uiścić jednorazowo przed wydaniem przedmiotu przetargu na konto Spółki nr 94 1240 2412 1111 0000 3628 5055 w banku PEKAO S.A. I O/Puławy, tytuł przelewu „Dopłata – narzędzia”.
 7. Oględzin wystawionych w przetargu narzędzi można dokonać w siedzibie Spółki po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, najpóźniej do dnia 14.06.2019r. Osobą do kontaktu w sprawie oględzin jest Pan Andrzej Zdunek tel.: 81/880-15-50 lub 605-908- 449, 604-291-673
 8. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dęblinie nie udziela gwarancji i rękojmi oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte narzędzi będących przedmiotem postępowania.
 9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu oraz zmiany jego warunków bez podania przyczyn. Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone : strona internetowa WZInż S.A, portale aukcyjne sprzedajemy.pl oraz olx .

 Załącznik nr 1

1. Podstawowe obowiązki
• Konserwacja komputerów klasy PC
• Prowadzenie helpdesk dla użytkowników
• Nadzór nad projektami dotyczącymi infrastruktury informatycznej
• Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego działania, oraz bezpieczeństwa sieci informatycznej, administracja serwerowymi systemami Windows, oraz Linux
• Administracja stroną internetową
• Administracja systemem ERP
• Administracja serwerem pocztowym, www i plików
• Konfiguracja urządzeń sieciowych

2. Wymagania:
• Znajomość budowy, oraz umiejętność konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy sprzętu komputerowego
• Znajomość systemów operacyjnych Windows 7/10, Windows Server 2008 R2, oraz Linux Ubuntu
• Praktyczna znajomość Libreoffice, oraz Office 365 (Office 365 także od strony administracyjnej)
• Znajomość języka skryptowego Bash
• Umiejętność administracji siecią LAN, serwerem pocztowym (Exim/Dovecot), serwerem www (Apache), serwerem plików Samba, oraz LTSP
• Znajomość rozwiązań sporządzania kopii bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej
• Wykształcenie kierunkowe lub równorzędne minimum średnie z doświadczeniem 5 lat pracy lub wyższe z doświadczeniem minimum 3 lata pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

3. Mile widziane:
• Doświadczenie z systemami klasy ERP
• Znajomość PHP oraz JavaScript
• Znajomość JasperReports, CrystalReports

 

4. Rodzaj umowy:
• Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy


5. Kontakt:
• Dział Kadr: osobiście lub telefonicznie 81 880 15 07
• E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2018 r. na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za rok obrotowy 2017.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia
w siedzibie Spółki, w Sekretariacie, od 30.05.2018 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 12.06.2018 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych
z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558, 88-01-501.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 4:
„4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie § 38 ust. 4:
„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39 powołuje Walne Zgromadzenie.”

2) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust 8:
„Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

Proponowane brzmienie § 38 ust. 8:
„Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1), 2) oraz 7) oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

3) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 10:
„10. Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.”

Proponowana zmiana polega na uchyleniu § 38 ust. 10.

Na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. zwołane na dzień 27 listopada 2017 roku, uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 11 grudnia 2017 roku do godziny 11:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.

ogłaszają nabór na stanowisko Kierownik kontraktu.

Ogólny zakres obowiązków:

 • Koordynowanie i kontrolowanie realizacji kontraktu;
 • Stała współpraca z Klientem;
 • Ustalenie organizacji wewnętrznej realizacji kontraktu;
 • Przygotowanie podziału zadań związanych z kontraktem, koordynacja przygotowania harmonogramu realizacji kontraktu i nadzór nad jego realizacją;
 • Analiza ryzyka;
 • Koordynowanie rozliczeń z Klientem;
 • Opracowywanie analiz i raportów, bieżące raportowanie stanu realizacji kontraktu;
Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ścisłe);
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami/kontraktami;
 • Znajomość obsługi pakietów biurowych;
 • Umiejętność zarządzania zespołami;
 • Zaangażowanie w pracę i realizowane projekty;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Znajomość języka angielskiego (preferowana).

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, docelowo na czas nieokreślony.

Wynagrodzenie: od 4 000 zł

Nr tel. Kontaktowego: (81) 880 15 41 lub (81) 880 15 07

Zarząd

Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dęblinie

ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 3, 08-530 Dęblin

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz.U. z 2013r., poz. 216) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

 ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji serii A

Spółki Akcyjnej Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie

o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

 1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 20 stycznia w siedzibie Spółki, pokój nr 9 w godzinach od 9.00 do 14.00.

 2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.

 3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce (pokój nr 9 i 14 lub na stronie internetowej www.wzinz.com.pl).

 4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu
  o nabyciu spadku
  lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce pod nr telefonu (81)8801507 lub (81)8801558.

 5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 09.12.2016 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełnianych warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

 

Dla usprawnienia procesu obsługi uprawnionych procedura podpisywania umów będzie się odbywała w podanych terminach według harmonogramu:

 

L.p.

Nazwiska zaczynające się na:

Terminy podpisywania umowy

1

A,B,C

20.01.2015 – 23.01.2015

2

D,E,F,G,H,I,J

26.01.2015 – 30.01.2015

3

K,L,Ł

02.02.2015 – 06.02.2015

4

M,N,O,P

09.02.2015 – 13.02.2015

5

R,S,Ś,T,U

16.02.2015 – 20.02.2015

6

W,Z,Ż,Ź

23.02.2015 – 27.02.2015

 

 

Umowy można również podpisywać poza harmonogramem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dokumenty do pobrania:

1. Pełnomocnictwo osoby uprawnionej.

2. Pełnomocnictwo spadkobiercy.