Ogłoszenia

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000294345, działając na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27.11.2017r. na godzinę 1100 ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy PGZ.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Spółki zasad wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016r., poz. 2259).
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych spółki Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Począwszy od 20 listopada 2017 roku w siedzibie Spółki, w Sekretariacie, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
1. Konieczne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego, kserokopia dowodu
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • Korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Dyspozycyjność

2. Dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole
 • Uczciwość, sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę
 • Mile widziani kandydaci objęci programem PFRON

1. Podstawowe obowiązki i zakres  młodszy konstruktor-technolog

 • Opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych, prototypów oraz prowadzenie badań i uczestnictwo w projektach badawczych
 • Projektowanie i opracowywanie dokumentacji technicznej, materiałowej procesów technologicznych
 • Optymalizacja procesów technologicznych, inicjowanie i wdrażanie usprawnień.
 • Poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych

2. Wymagania

Wykształcenie: wyższe techniczne (lub na ostatnim roku nauki)

Umiejętności:

 • praktyczna znajomość oprogramowania: SolidWorks,  AutoCad
 • umiejętność analizy dokumentacji technicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym do wykonywania zadań,
 • samodzielność planowania i organizacji pracy własnej
 • dodatkowym atutem będzie znajomość metod obliczeń MES oraz programowania maszyn -CAM

 

Firma zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wstępnych testów kwalifikacyjnych teoretycznych i praktycznych.

Widełki : 2700 – 3600 brutto

 

1. Podstawowe obowiązki

 • Rozliczanie kosztów produkcji podstawowej i pomocniczej
 • Kontrola merytoryczna i formalna dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących produkcji
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów magazynowych dotyczących produkcji
 • Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych oraz raportowanie ich wykonania
 • Opracowywanie analiz ekonomiczno -  finansowych
 • Przygotowywanie zestawień rentowności wyrobów i usług
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
 • Dokonywanie rozliczeń kontraktów oraz bieżąca analiza ich opłacalności
 • Tworzenie budżetów przedsiębiorstwa Spółki oraz analiza ich realizacji i odchyleń
 • Sporządzanie analiz problemowych działalności na potrzeby zarządu lub innych komórek organizacyjnych
 • Współpraca z innymi pionami i komórkami organizacyjnymi przy prowadzeniu bazy danych, analiz i opracowań.

2. Wymagania:

Wykształcenie: Wyższe ekonomiczne (rachunkowość i finanse przedsiębiorstw)

 • Minimum 5 letni okres stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy
 • Dobra znajomość obsługi komputera: Word, Excel,  programy księgowe

3. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny , docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

4. Kontakt:

Dział kadr lub telefonicznie 81 880 15 01

Informacja dla akcjonariuszy mniejszościowych Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A.

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że dnia 07.07.2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie, w porządku którego znajdował się punkt dotyczący zmian treści Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 16 z dnia 07.07.2016 roku dokonało zmian w treści Statutu Spółki, dotyczących rozporządzania akcjami (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem), w poniższym brzmieniu:

„Po §15 dodaje się §151  o następującym brzmieniu:

 1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki.
 2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie za wskazaniem nabywcy.
 3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
 4. Wykonanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.
 5. Postanowienia ust. 1 – 4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.”
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.

ogłaszają nabór na stanowisko Kierownik kontraktu.

Ogólny zakres obowiązków:

 • Koordynowanie i kontrolowanie realizacji kontraktu;
 • Stała współpraca z Klientem;
 • Ustalenie organizacji wewnętrznej realizacji kontraktu;
 • Przygotowanie podziału zadań związanych z kontraktem, koordynacja przygotowania harmonogramu realizacji kontraktu i nadzór nad jego realizacją;
 • Analiza ryzyka;
 • Koordynowanie rozliczeń z Klientem;
 • Opracowywanie analiz i raportów, bieżące raportowanie stanu realizacji kontraktu;
Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ścisłe);
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami/kontraktami;
 • Znajomość obsługi pakietów biurowych;
 • Umiejętność zarządzania zespołami;
 • Zaangażowanie w pracę i realizowane projekty;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Znajomość języka angielskiego (preferowana).

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, docelowo na czas nieokreślony.

Wynagrodzenie: od 4 000 zł

Nr tel. Kontaktowego: (81) 880 15 41 lub (81) 880 15 07