Ogłoszenia

1. Podstawowe obowiązki:

 • Księgowanie środków pieniężnych na podstawie wyciągów bankowych,
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz przedkładanie ich do akceptacji,
 • Bieżące analizowanie spływu należności, sporządzanie upomnień, naliczanie odsetek od nieterminowych płatności,
 • Przygotowywanie dokumentów do spraw kierowanych na drogę sądową, wystawianie wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald oraz dokonywanie kompensat,
 • Rozliczanie projektów badawczo – rozwojowych realizowanych w Spółce,
 • Weryfikacja dokumentacji cen transferowych,
 • Współpraca z innymi pionami i komórkami organizacyjnymi przy sporządzaniu analiz i opracowań.

2. Wymagania:

 • Wykształcenie:
  • Wyższe ekonomiczne (rachunkowość i finanse przedsiębiorstw) i minimum 3 letni staż pracy na takim samym lub podobnym stanowisku

        lub

 • Średnie ekonomiczne (rachunkowość i finanse przedsiębiorstw) i minimum 5 letni staż pracy na takim samym lub podobnym stanowisku,
 • Dobra znajomość obsługi komputera: Word, Excel, programy księgowe,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.

4. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

5. Kontakt:

 • Osobiście w Dziale kadr lub telefonicznie - 81 880 15 07 w godz. 7.00 – 15.00
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

1. Podstawowe obowiązki:

 • Wykonywanie i przestrzeganie obowiązków Kierownika sekcji reklamacji i serwisu,
 • Przestrzeganie w działalności służbowej obowiązujących regulaminów, instrukcji i przepisów prawa,
 • Analizowanie zgłoszeń reklamacyjnych oraz propozycja ich rozpatrzenia i wykonania,
 • Organizowanie i nadzorowanie pracy serwisu,
 • Sporządzanie dokumentów zapotrzebowania i rozchodu dotyczących zgłoszeń reklamacyjnych,
 • Prawidłowe i terminowe rozliczanie kart drogowych oraz ich archiwizacja,
 • Sporządzanie notatek służbowych z przebiegu naprawy reklamacyjnej oraz precyzyjna ewidencja zużytych części zamiennych i materiałów,
 • Rozliczanie czasu pracy członków grupy serwisowej,
 • Wykonywanie doraźnych zadań transportowych oraz innych zadań zleconych przez przełożonych.

2. Wymagania:

 • Wykształcenie:
  • Średnie techniczne,
 • Znajomość mechaniki pojazdów samochodowych,
 • Znajomość obsługi programów pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Dyspozycyjność.

3. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

4. Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 07 – codziennie w godz. 7-15,
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

1. Podstawowe obowiązki:

 • Planowanie, nadzór i koordynacja transportu wewnętrznego i zewnętrznego,
 • Zarządzanie dostępnymi środkami transportu,
 • Negocjowanie umów z dostawcami środków transportu i usług transportowych,
 • Kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów,
 • Określanie i nadzorowanie stosowania procedur operacyjnych i administracyjnych,
 • Organizowanie i harmonogramowanie terminów przewozów – sprzętu, materiałów, wyrobów, półproduktów,
 • Praca z platformami sprzedażowo – zakupowymi w zakresie transportu i ich nadzór,
 • Rejestrowanie oraz archiwizowanie dokumentów sekcji transportu,
 • Przestrzeganie terminowego opracowania, realizacji, rozliczania dokumentów dotyczących transportu,
 • Rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami - prowadzenie ewidencji wyjazdów, czasu pracy kierowców, rozliczanie kart drogowych,
 • Utrzymywanie sprawności sprzętu transportowego oraz przestrzeganie wymogów eksploatacyjnych,
 • Analiza przejazdów oraz zużycia paliwa w wykorzystywanych środkach transportu,
 • Nadzór nad podległymi pracownikami.

2. Wymagania:

 • Wykształcenie średnie i doświadczenie 7 lat pracy lub wykształcenie wyższe i doświadczenie minimum 3 lata pracy na takim samym lub zbliżonym stanowisku pracy,
 • Znajomość obsługi programów magazynowych oraz pakietu MS Office,
 • Umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz negocjacji z dostawcami,
 • Prawo jazdy kat. B.

3. Mile widziane:

 • Wykształcenie kierunkowe.

4. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

5. Kontakt:

 • Dział Kadr: osobiście lub telefonicznie 81 880 15 07
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

1. Podstawowe obowiązki:

 • Poszukiwanie dogodnych warunków i źródeł zakupu surowców, materiałów, części zamiennych, podzespołów oraz wyposażenia technicznego,
 • Bieżąca analiza potrzeb i stanu zapasów magazynowych,
 • Opracowywanie specyfikacji ilościowych i jakościowych zamawianych produktów,
 • Analiza rynku krajowego i zagranicznego, określanie kosztów, terminów dostaw,
 • Ustalanie harmonogramów dostaw, nadzór nad terminowością i jakością dostaw,
 • Negocjowanie umów i harmonogramów dostaw z kontrahentami,
 • Kontrolowanie wydatków oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów,
 • Przygotowywanie dokumentów handlowych oraz ich terminowe rozliczanie.

2. Wymagania:

 • Wykształcenie: średnie,
 • Minimum 2 letni okres stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,
 • Dobra znajomość obsługi komputera: MS Office,
 • Umiejętność analizy dokumentacji technicznej,
 • Umiejętność planowania realizacji projektów oraz ich rozliczania,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Niekaralność, ze względu na konieczność posiadania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy.

3. Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 07
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

Podstawowe obowiązki:

 • Rozliczanie kosztów produkcji podstawowej i pomocniczej
 • Kontrola merytoryczna i formalna dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących produkcji
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów magazynowych dotyczących
 • Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych oraz raportowanie ich wykonania
  produkcji
 • Opracowywanie analiz ekonomiczno - finansowych
 • Przygotowywanie zestawień rentowności wyrobów i usług
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
 • Dokonywanie rozliczeń kontraktów oraz bieżąca analiza ich opłacalności
 • Tworzenie budżetów przedsiębiorstwa Spółki oraz analiza ich realizacji i odchyleń
 • Sporządzanie analiz problemowych działalności na potrzeby zarządu lub innych komórek organizacyjnych
 • Współpraca z innymi pionami i komórkami organizacyjnymi przy prowadzeniu bazy danych, analiz i opracowań

Wymagania:

 • Wykształcenie: Wyższe ekonomiczne (rachunkowość i finanse przedsiębiorstw)
 • Minimum 5 letni okres stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy
 • Dobra znajomość obsługi komputera: Word, Excel, programy księgowe

Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

Kontakt:

 • Dział kadr (Elżbieta Lasek) lub telefonicznie 81 880 15 01
 • E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

1. Podstawowe obowiązki
• Konserwacja komputerów klasy PC
• Prowadzenie helpdesk dla użytkowników
• Nadzór nad projektami dotyczącymi infrastruktury informatycznej
• Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego działania, oraz bezpieczeństwa sieci informatycznej, administracja serwerowymi systemami Windows, oraz Linux
• Administracja stroną internetową
• Administracja systemem ERP
• Administracja serwerem pocztowym, www i plików
• Konfiguracja urządzeń sieciowych

2. Wymagania:
• Znajomość budowy, oraz umiejętność konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy sprzętu komputerowego
• Znajomość systemów operacyjnych Windows 7/10, Windows Server 2008 R2, oraz Linux Ubuntu
• Praktyczna znajomość Libreoffice, oraz Office 365 (Office 365 także od strony administracyjnej)
• Znajomość języka skryptowego Bash
• Umiejętność administracji siecią LAN, serwerem pocztowym (Exim/Dovecot), serwerem www (Apache), serwerem plików Samba, oraz LTSP
• Znajomość rozwiązań sporządzania kopii bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej
• Wykształcenie kierunkowe lub równorzędne minimum średnie z doświadczeniem 5 lat pracy lub wyższe z doświadczeniem minimum 3 lata pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

3. Mile widziane:
• Doświadczenie z systemami klasy ERP
• Znajomość PHP oraz JavaScript
• Znajomość JasperReports, CrystalReports

 

4. Rodzaj umowy:
• Umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy


5. Kontakt:
• Dział Kadr: osobiście lub telefonicznie 81 880 15 07
• E-mail: sekretariat@wzinz.com.pl

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2018 r. na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za rok obrotowy 2017.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia
w siedzibie Spółki, w Sekretariacie, od 30.05.2018 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 12.06.2018 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych
z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558, 88-01-501.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 4:
„4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie § 38 ust. 4:
„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39 powołuje Walne Zgromadzenie.”

2) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust 8:
„Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

Proponowane brzmienie § 38 ust. 8:
„Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1), 2) oraz 7) oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

3) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 10:
„10. Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.”

Proponowana zmiana polega na uchyleniu § 38 ust. 10.