Historia

Historia Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S. A. w Dęblinie zapoczątkowana została zarządzeniem ofirmie-01Ministra Obrony Narodowej z 24 grudnia 1958 r. w sprawie nadania niektórym zakładom wojskowym formy zakładów budżetowych. 1 stycznia 1959 r. powołano Wojskowe Zakłady Naprawcze w Dęblinie, Zegrzu, Grudziądzu i Celestynowie. Zwierzchni nadzór nad zakładami w ramach narodowych planów gospodarczych powierzono Ministrowi Obrony Narodowej, zaś bezpośredni - Szefowi Wojsk Inżynieryjnych MON. Ustanowiono dyrektora jako samodzielnie kierującego i odpowiedzialnego za przedsiębiorstwo. Z powodu zatrudniania dużej liczby pracowników zakłady stały się atrakcyjnym podmiotem na rynku pracy w regionie. Przedsiębiorstwo podczas swojej działalności przechodziło szereg zmian związanych z przekształceniami prawnymi.

W styczniu 1965 roku, Wojskowe Zakłady Naprawcze zmieniły formę prawną na przedsofirmie-02iębiorstwo państwowe, zaś 15 kwietnia 1982 roku firma przy jęła nazwę: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne. 14 września 1988 roku w uznaniu za wybitne zasługi w umacnianiu potencjału obronnego kraju i terminową realizację zadań remontowo-produkcyjnych, został nadany Wojskowym Zakładom Inżynieryjnym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jednym z ostatnich etapów w historii funkcjonowania firmy była komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego. Przekształcenie w spółkę akcyjną pod nazwą Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka Akcyjna nastąpiło z początkiem 2008 roku. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania Spółki ma konsolidacja Grupy PGZ S.A.

Na mocy umowy wniesienia od dnia 29.05.2014 r. pełnoprawnym właścicielem WZInż S.A. jest Grupa PGZ S.A.

ofirmie-03


Profil działalności

Spółka specjalizuje się w remontach, modernizacjach i modyfikacjach sprzętu eksploatowanego w SZ RP między innymi:

 • sprzętu inżynieryjnego
 • sprzętu minersko – rozpoznawczego
 • sprzętu saperskiego
 • pojazdów samochodowych różnego przeznaczenia (w tym specjalistycznych)w bardzo szerokim wachlarzu wykorzystywania
 • pojazdów gąsienicowych wszelkich typów
 • silników wykorzystywanych w powyższym sprzęcie.

oraz produkcji zespołów, podzespołów do wymienionego sprzętu, a także:

 • szerokiej gamy kontenerów i zabudów kontenerowych dla potrzeb SZ i rynku cywilnego;
 • konstrukcji stalowych i innych konstrukcji spawanych.

Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w zakresie sprzętu będącego w kompetencjach zakładu. Dysponujemy własnym biurem konstrukcyjnym. Proces projektowania wspomagany jest nowoczesnym informatycznym oprogramowaniem typu: "Autocad", "Inventor", "SolidWorks".

Okres działalności firmy od czasu jej powstania można scharakteryzować jako czas stopniowego rozwoju oraz budowania pozycji przedsiębiorstwa w sektorze wojskowym. Postęp oparty był na wieloletnim doświadczeniu kadry inżynieryjnej oraz wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej, przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych metod produkcyjnych.

Jakość i innowacyjność naszych wyrobów uhonorowana została certyfikatami i nagrodami przyznanymi różnym wyrobom. Długoletnie doświadczenie oraz specjalistyczne wyszkolenie personelu umożliwiło uzyskanie przez spółkę certyfikatu Sytemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009, certyfikatu Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Przedsiębiorstwo posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

PRODUKUJEMY
 • kontenery w pełnym zakresie wielkości z dodatkowym wyposażeniem np.:
  • stacje uzdatniania lub oczyszczania wody
  • kuchnie, piekarnie, łaźnie, itp.
  • stacje zasilania awaryjnego
  • mobilne punkty stacje paliw lub modyfikacji paliw
  • nne o różnym przeznaczeniu
 • kuchnie polowe
 • zabudowy pojazdów samochodowych
 • trały wykopowe, elektromagnetyczne
 • zestawy minersko – rozpoznawcze
 • ustawiacze min
 • przyczepy transportowe
 • przęsła mostów czołgowych
REMONTUJEMY
 • maszyny do prac ziemnych: koparki, spycharki, spycharko – ładowarki, równiarki
 • sprzęt przeprawowy i budowy mostów: mosty czołgowe, transportery pływające, parki pontonowe
 • modyfikujemy lub modernizujemy zarówno pojazdy gąsienicowe jak i kołowe, transportery różnych wersji
 • pojazdy typu: STAR, JELCZ, LUBLIN, HONKER, TATRA, w różnych wersjach (samochody cysterny, bazowe do parków pontonowych, instalacje rozlewczo-sanitarne, laboratoria chemiczno rozpoznawcze) oraz pojazdy produkcji radzieckiej: URAL, ZIŁ, KRAZ, MAZ.

Produkujemy części zamienne do remontowanych pojazdów, modernizujemy i przystosowujemy pojazdy do wymagań SZ RP

 • oczyszczarki lotniskowe
 • silniki typu: W-6, W-46, W-54, W-55, A-650 - wykonywane są następujące operacje
  • naprawa podzespołów
  • badania i diagnozowanie silnika na hamowni
  • montaż układu przeniesienia napędu
  • modyfikacja układu podgrzewania lub uruchamiania silnika
  • naprawa i regulacja stanowiskowa pomp paliwa

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. wynosi 7.000.000 zł dzieli się na 700 tysięcy sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł.

Akcjonariusze
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A 85%
Skarb Państwa 2,19%
Pozostali 12,81%

Władze Spółki

ZARZĄD SPÓŁKI
 • Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny –Andrzej Łysakowski
RADA NADZORCZA
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Paweł Wendler
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Radomir Kolmas
 • Sekretarz Rady Nadzorczej - Krzysztof Łysiak
 • Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Giermaziak
 • Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Olszewski
 • Członek Rady Nadzorczej - Wiesław Ulaniuk

Kodeks etyki grupy

Szanowni Państwo,

W Wojskowych Zakładach Inżynieryjnych S.A. stawiamy sobie za cel stosowanie wysokich standardów, nie tylko w odniesieniu do jakości naszych usług, ale także sposobu prowadzenia i utrzymania relacji biznesowych.

Pragniemy w sposób świadomy i odpowiedzialny budować wartości naszej firmy tak, aby uzyskiwać znakomite wyniki finansowe, oraz oferować produkty i usługi najwyższej jakości. Dobro i zadowolenie klienta jest dla nas największą wartością.

Działamy w sposób odpowiedzialny, zapewniający respektowanie prawa, regulacji, standardów oraz zasad etyki obowiązujących w sektorze zbrojeniowym na świecie. Promujemy uczciwe i konkurencyjne środowisko działalności gospodarczej deklarując zasadę 'zero tolerancji dla korupcji'.

Przedstawiamy Państwu Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGZ, zawierający najważniejsze zapisy regulacji prawa międzynarodowego, oraz standardy postępowania etycznego przez nas stosowane.

Wartości zapisane w Kodeksie Etyki mają podstawowe znaczenie dla naszej pracy, dla reputacji firmy i relacji, jakie budujemy z klientami, pracownikami, akcjonariuszami oraz lokalnymi społecznościami.

Kodeks zawiera szczegółowe informacje o możliwości zgłaszania naruszeń, oraz uzyskania pomocy w ramach wątpliwości natury etycznej. Sprawy sporne rozstrzygane są przez Komisję ds. Etyki.

Kodeks Etyki jest również platformą do prezentacji dialogu i współpracy z partnerami zewnętrznymi, czyli prowadzenia polityki CSR.

Kodeks Etyki nie został opracowany po to, aby zastąpić prawo i obowiązujące przepisy. Służy on jako przewodnik postępowania zawodowego i dotyczy wszystkich pracowników Grupy PGZ S.A. - niezależnie od zajmowanego stanowiska czy zakresu odpowiedzialności.

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A.

Kodeks etyki grupy

Adres email do celów zgłaszania incydentów dotyczących etyki biznesu : liniaetyki@wzinz.pl lub liniaetyki@pgzsa.pl

Polityka Jakości Polityka kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym