Przejdź do treści

Projekty UE

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. podpisały umowę o dofinansowanie nr POIG.06.05.02-000-211/12-00 dotyczącą projektu pt.”Rozwój relacji na rynkach zagranicznych, umożliwiających wzrost konkurencyjności spółki poprzez rozwój eksportu” w ramach Branżowego Programu Promocji dla Branży Przemysłu Obronnego.

Termin realizacji 2013-2014

Działania realizowane w ramach Branżowego Programu Promocji mają na celu rozwój eksportu Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A., a także promocję polskiej branży obronnej.

Szczegóły nt realizowanych działań w ramach dofinansowania kliknij

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie: 6.5. Promocja polskiej gospodarki
Poddziałanie: 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Więcej informacji nt funduszy unijnych znajduje się na stronach:

europa.eu/index_pl.htm – oficjalna strona Unii Europejskiej
www.poig.gov.pl – strona poświęcona POIG
www.mrr.gov.pl – strona Ministerswa Infrastruktury i Rozwoju
www.mg.gov.pl – strona Ministerstwa Gospodarki