Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

2021-09-23
MEMORANDUM INFORMACYJNE
spółki pod firmą
HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA

MEMORANDUM INFORMACYJNE
spółki pod firmą
HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA

Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 550.615 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset piętnaście) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii K spółki pod firmą Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli o wartości nominalnej jednej akcji 4,75 złotych (słownie: cztery złote i 75/100), za cenę emisyjną jednej akcji w wysokości 18,25 złotych (słownie: osiemnaście złotych i 25/100) za jedną akcję Spółki Przejmującej, emitowanej w ramach emisji. Łączna wartość nominalna Emisji Połączeniowej wyniesie nie więcej niż 2.615.421,25 złotych (słownie: dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i 25/100), a łączna jej wartość będzie wynosić nie więcej niż 10.048.723,75 złotych (słownie: dziesięć milionów czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i 75/100).

Memorandum Informacyjne stanowi jednolity dokument w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, str. 12‑82).

Memorandum Informacyjne zostało przygotowane w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym i Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz.U. L 166 z 21.6.2019, str. 26–176).

Zgodnie z brzmieniem art. 31 zb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 1842), w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w okresie obowiązywania tych stanów oraz w okresie miesiąca po ich odwołaniu, nie stosuje się wymogu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emisja Połączeniowa jest przeprowadzona z wykorzystaniem tego uprawnienia.

 

MEMORANDUM INFORMACYJNE HSW S.A.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

2021-08-17
ZAPRASZAMY NA MSPO 2021

ZAPRASZAMY

NA

XXIX MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO 

   07 – 10.09.2021 KIELCE    

                                     www.targikielce.pl/mspo                                      

2021-07-15
Plan Połączenia Huty Stalowa Wola S.A. z Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi S.A.

Zarządy Spółek Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna oraz Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych Spółka Akcyjna działając zgodnie z wymogami określonymi w art. 498 oraz art. 499 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych określiły w dniu 14 lipca 2021 r. zasady planowanego połączenia Spółek.

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

Po połączeniu Wojskowe Zakłady Inżynieryjne będą funkcjonowały w formule zamiejscowego Oddziału Huty Stalowa Wola S.A., co pozwoli uzyskać realne korzyści w zakresie wypełnienia portfela zamówień, optymalizacji kosztowej oraz wydajności produkcyjnej.

Więcej informacji w zakładce AKCJONARIAT

2021-06-23
Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich

23.06.2021 r. odbyło się Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich.  Miało ono szczególną wymowę, gdyż odbyło się w 65 rocznicę powołania Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie oraz 5 rocznicę ustanowienia święta Stowarzyszenia Saperów Polskich w kraju. Odprawiona  została Msza Święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji zmarłych założycieli Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie oraz za zmarłych na Covid-19 Członków i Sympatyków Stowarzyszenia. Przedstawiciele Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. złożyli wiązankę kwiatów przy Tablicy Pamiątkowej w Katedrze Polowej WP. Następnie odbyła się konferencja pt. „Saperskie tradycje – wyzwania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”.

2021-06-21
Ćwiczenie DRAGON-21

07 czerwca 2021 r. w Nowej Dębie odbyło się Ćwiczenie Dragon-21. Jest to największe tegoroczne przedsięwzięcie szkoleniowe Wojska Polskiego realizowane pod kierunkiem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W ramach tzw. VIP-Day Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. zaprezentowały Mobilny System Magazynowania Broni MSMB.

 

2021-05-29
Dzień Weterana i Uczestnika Misji Poza Granicami Kraju

Z okazji przypadającego 29 maja Dnia Weterana i Uczestnika Misji Poza Granicami Kraju w siedzibie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. Pan Prezes Bernard Ściechowski w imieniu Prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej  S.A. Pana Sebastiana Chwałka – wręczył listy gratulacyjne Panom: Bogusławowi  Janas, Mariuszowi Dąbrówka, Markowi Sulima, Marianowi Kamola wieloletnim pracownikom, którzy uczestniczyli w działaniach poza granicami państwa w ramach misji  PKW UNIFIL w Libanie w latach 1995-1997.

Udział naszych pracowników to wielki zaszczyt dla naszej Spółki i powód do dumy.

 

 

W dniach 3-6 września br., odbędzie się XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Partnerem Strategicznym targów MSPO jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Wystawa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W ramach ekspozycji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. zaprezentują nowe wyroby takie jak:

Mobilne Opakowanie Broni (MOB) – produkt skierowany głównie z myślą o Wojskach Obrony Terytorialnej. Pozwalający bezpiecznie przetransportować wyposażenie osobiste żołnierza, szczególnie w zakresie broni. Zaprezentujemy innowacyjne możliwości ewidencji w standardzie RFID co skutecznie uprości i ułatwi pobór i zdawanie broni.

ZMR-89/M- produkt odpowiadający na zapotrzebowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego w kraju oraz poza granicami w ramach misji pokojowych NATO. Wpływający na zmniejszenie liczby wypadków, zwiększenie bezpieczeństwa pracy sapera oraz efektywności rozminowania terenu wprowadzono.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w Hali C Nr C-3, teren zewnętrzny ZC-5.

Dnia 6 czerwca 2019 odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 60-lecia powstania Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Szymon Giżyński – oraz lokalnych – Wicestarosta Rycki Pan Dariusz Cenkiel i Burmistrz Miasta Dęblin Pani Beata Siedlecka, przedstawiciele wojska, spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz przyjaciele zakładu i jego pracownicy. Uroczystości rozpoczęły się od powitania gości przez Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. Pana Andrzeja Łysakowskiego oraz krótkiej prezentacji spółki dot. jej historii. Następnie Pan Prezes Andrzej Łysakowski wręczył zasłużonym pracownikom odznaczenia resortowe. Złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymał Pan Grzegorz Gawryjołek, srebrny Pan Adam Hawrylak, Pan Krzysztof Drążyk, Pan Adam Kowalski, Pan Andrzej Pawłowski, Pan Paweł Pataj, Pan Jan Sęk i Pan Zbigniew Iwanek, brązowy Pani Paulina Kalbarczyk i Pan Jacek Żarłak. Jubileusz Spółki został uświetniony występem zespołu Dywizjon, składającym się z uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie.

     W dniu 3 maja przedstawiciele Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. wzięli udział w obchodach rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja.
     W święcie udział wzięły władze samorządowe na czele z gospodarzem miasta – Beatą Siedlecką, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, przedstawiciele środowisk wojskowych, poczty sztandarowe instytucji państwowych, kombatanci, organizacje społeczne oraz mieszkańcy Dęblina.
     Przedstawiciele Spółki złożyli wiązanki pod pomnikiem Niepodległości, następnie wzięli udział w koncercie okolicznościowym orkiestry wojskowej z Dęblina oraz w uroczystym apelu pod pomnikiem Niepodległości.

19 kwietnia 2019 r. w drugi dzień Triduum Paschalnego,  odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z pracownikami podczas którego Prezes Zarządu Pan Andrzej Łysakowski z okazji najważniejszych i najbardziej radosnych świąt w tradycji chrześcijańskiej – Świąt Wielkanocnych obchodzonych na pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego, złożył pracownikom życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt.  

Znalazłeś coś interesującego?

Sprawdź również nasze ogłoszenia pracy